Här kommer en påminnelse om att du kan lämna in motioner till styrelsen för att tas upp vid nästa ordinarie föreningsstämma. Nedan finns lite tips för att nå framgång.

Några punkter som är viktiga att tänka på när du skriver en motion:

1. Kortfattad rubrik som tydligt beskriver vad ärendet handlar om.

2. Berätta anledningen till att du skriver motionen, problemställningen och  vilka fördelar som kan uppnås. Ge exempel så det lätt för andra att förstå motionen.

3. Har du frågor ska de vara uppställda i en numrerad punktlista med en tydlig frågeställning som avslutas med frågetecken.

4. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Formulera ditt förslag till beslut i en fråga som styrelsen och stämman kan svara Ja eller Nej till.

5. Skriv under dokumentet med ditt namn och vilket datum det lämnats in.

6. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen, motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 2023-12-31 för att motionen ska tas upp vid nästa ordinarie föreningsstämma. Det slutgiltiga beslutet om motionen bifalles eller avslås avgörs av medlemmarna vid den nästkommande ordinarie föreningsstämman.

Lycka till!