Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till Extra föreningsstämma den 3 december 2015 kl 20.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Vatten
Styrelsen hemställer att den extra föreningsstämman beslutar om en extra utdebitering (Se bilaga)
7. Mötets avslutande
Varmt välkommen

/Styrelsen/

Vill du ha informationen per brev är du välkommen att ringa Kerstin Andreasson telnr: 073-683 63 94.

Kallelse och föredragningslista till extra föreningsstämma 3 dec (PDF)

Bilagor:
Extra utdebitering (PDF)
Debiteringslängd (PDF)
Lägesbeskrivning och förslag extra stämma 2015 (PDF)
Prognos extra utdebitering 2015 (PDF)
Prioriterade åtgärder 2015 utöver budget (PDF)
FULLMAKT (PDF)