INGARÖ-LÅNGVIK 1:74: Inspektionsrapport från

planerat tillsynsbesök av verksamheten Ingarö-Långvik

Samfällighets båthamn

Ärende

Bygg- och miljökontoret besökte den 18 september 2013 Ingarö-Långvik

Samfällighetförenings båthamn (716417-1352). Närvarande vid besöket var

Benny Asp, Bo Biguet och Lilian Lagerström för verksamheten, samt Stina

Lindfors för myndigheten.

Inspektionen genomfördes med anledning av att verksamheten klassas som en

miljöfarlig verksamhet och därmed ligger under Bygg- och miljökontorets

tillsynsansvar.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten är en småbåtshamn med cirka 167 båtplatser sommartid och cirka

50 båtar på uppläggning vintertid. Upptag och sjösättning av båtarna sker i

hamnen bland annat med hjälp av kran som hyrs in, men alla båtägare med den

möjligheten kan även sköta sin sjösättning själv via rampen. Arbeten med båtar i

hamnen utförs av båtägarna själva. Ingen gästhamnsverksamhet bedrivs.

Bottenfärger och båtbottentvättning

Båtklubben hanterar inte själva några bottenfärger. De båtar som ligger på

vinterförvaring i hamnen målas av båtägarna.

I dagsläget sker bottentvättning av båtarna på uppläggningsplatserna av respektive

båtägare. Underlaget är en grusad yta. Det finns ingen spolplatta eller liknande.

MIL.2013.3754

2(5)

Kemiska produkter & förvaring av dessa

Verksamheten hanterar inte själva några kemikalier. Båtägarna använder

emellertid sina egna kemiska produkter.

Båtklubbens styrelsemedlemmar går kontinuerligt igenom hamnområdet och

kontrollerar att ingenting förvaras på ett olämpligt sätt.

Avfallshantering

I hamnen ges båtägarna inte möjlighet att lämna några former av avfall, utan detta

ska tas med och slängas på annan plats. Farligt avfall hänvisas bland annat till

Brunns återvinningscentral.

Vatten & Avlopp

I båthamnen finns tillgång till samfällighetens dricksvatten. Detta provtas enligt

giltigt intervall.

Det finns inte möjlighet att tömma toalettavfall i samfällighetens hamn.

Verksamheten informeras om Transportstyrelsens krav på småbåtshamnar att

installera sugtömningsstationer om det finns ett kontinuerligt behov hos de båtar

som anlöper hamnen att lämna latrinavfall.

Övrigt

Verksamheten har inget egentligt nedtecknat egenkontrollprogram, däremot finns

vissa av de delar som normalt ingår i ett egenkontrollprogram i samfällighetens

ordningsregler för hamnen.

Verksamheten har ännu inga miljöriktlinjer för klubbmedlemmarna att förhålla sig

till i samband med arbeten med båtarna.

Verksamheten har inga cisterner och inga klagomål föreligger mot dem.

Bedömning

Båtbottentvättning

I och med att båtbottentvättning förekommer inom verksamheten ska Havs- och

vattenmyndighetens riktlinjer följas. Detta innebär att bottentvättning av båtar

målade med giftiga biocidfärger ska ske över en spolplatta med efterföljande

rening av vattnet eller i en borsttvätt utrustad med en uppsamlingsbassäng.

Om man endast tvättar rena båtar, det vill säga båtar som man slutat måla med

giftiga biocidfärger och som sanerats från gamla färglager kan tvättning ske i

princip var som helst och inga miljökrav finns på rening av vattnet.

Är ett förbud mot biocidfärger i hamnen och blästring för att få bort gamla

färglager inte en lösning som passar i varvet och man inte heller vill anlägga en

spolplatta eller en borsttvätt kan en möjlig lösning för en hamn även vara att

båtarna tvättas på annan plats där spolplatta eller borsttvätt finns, innan upptaget.

MIL.2013.3754

3(5)

Om alternativet spolplatta väljs ska reningsfunktionen till denna klara av att

uppfylla Havs- och vattenmyndighetens riktvärden. Dessa innebär att utgående

(renat) vatten från spolplattan inte får innehålla mer än nedanstående av respektive

ämne:

 

TBT – 200 ng/l

 

Koppar – 0,8mg/l

koppar filtrerat 0,4mg/l

Irgarol 0,8mg/l

Zink -2,0 mg/l

Zink filtrerat 1,0 mg/l

 

Vid diskussioner med eventuell leverantör, var noga med att det är dessa

riktvärden som spolplattans funktion ska klara av att uppfylla. För att uppnå detta

krävs det generellt sett att spolplattan är utrustad med en trekammarbrunn och

någon form av filterrening.

Efter att spolplattan installerats ska dess reningsfunktion kontinuerligt

kontrolleras. För en verksamhet av denna storlek innebära detta en kontroll per år.

Om reningsfunktionen visar sig fungera väl kan det så småningom bli aktuellt att

utföra provtagning vartannat år. Provresultaten bör sedan insändas till Bygg- och

miljökontoret som ansvarig tillsynsmyndighet.

Ingarö-Långviks Båthamn bedöms när det kommer till antalet tvättar som man

årligen utför som en medelstor anläggning. Detta innebär enligt Havs- och

vattenmyndighetens riktlinjer att en miljöanpassning av båttvättningen bör vara i

drift under verksamhetsåret 2015.

Utförligare information om vad riktlinjerna säger om spolplattors utformning och

hur provtagning av reningsfunktionen ska gå till går att läsa i riktlinjerna som

medsänds som en bilaga.

Egenkontrollprogram

Då verksamheten är av sådan karaktär att den kan befaras påverka miljön eller

medföra olägenheter för människors hälsa ska man enligt miljöbalken fortlöpande

planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana

effekter.

Detta innebär att verksamheten ska ta fram ett egenkontrollprogram. I denna ska

rutiner finnas nedtecknade för de moment inom verksamheten som kan ha en

miljöpåverkan. Rutinerna kan vara enkla och kort sammanfattade, men de ska vara

tydliga och samtliga som berörs ska känna till dem.

Riktlinjer för samtliga båtägare som nyttjar hamnen

Verksamheten måste utforma tydliga riktlinjer till alla båtägare som hyr båtplats i

hamnen. Dessa bör inkludera en rad områden som innebär påverkan på miljö och

hälsa. Hur dessa ska förmedlas till medlemmarna bestämmer klubben själva över.

MIL.2013.3754

4(5)

Områden som bör ingå i riktlinjerna är:

Målning med biocidfärger/antifoulingfärger bör undvikas. För att undvika

påväxt på båtskrovet kan exempelvis båtägaren istället tvätta båtskrovet

under säsong över en spolplatta eller i en borsttvätt. För att undvika påväxt

av havstulpaner bör båten tvättas kort efter det att havstulpanerna börjar

fästa. Då är de fortfarande mjuka och enkla att tvätta bort. När

havstulpanerna fäster i olika områden går att få rapporter om via hemsidan

www.batmiljo.se.

Om man vill tvätta båten där godtagbar rening inte finns ska

båten vara fri från biocidfärger och gamla färglager ska ha blästrats bort då de gamla

färglagren fortsätter att läcka gifter flera år efter det att man slutat måla.En

ren båt kan då tvättas av för hand när den ligger i vattnet ( men det innebär

så klart lite arbete för båtägaren) eller spolas av på land även där

reningsutrustning saknas.

Slipning och skrapning av båtarn ska ske på ett godtagbart sätt.

Detta innebär att slipdamm ska samlas upp i en dammsugare för att kunna tas

omhand som farligt avfall. Skrapning av båtar ska ske så att avskrapat

material kan omhändertas som farligt avfall. Detta kan exempelvis göras

genom att marken täcks med presenningar.

Från och med den 1 april,2015 är det förbjudet att tömma båtars latrinavfall

på svenskt vatten. Latrinavfall ska istället tömmas i hamnar där

sugtömningsstationer eller motsvarande finns. Om en båt med fast toalett

inte har möjlighet till sugtömning ska toaletten inte användas alternativt

byggas om så att detta blir möjligt. På hemsidan www.batmiljo.se finns

information om vart möjligheter till toalettömning för båtar finns.

Skräp får endast slängas i därför avsedda sopbehållare. Hänvisa gärna till

vart sopor som hamnen inte tar emot kan slängas istället.

Läckage och liknande av oljor och bränslen etc (både på land och i vattnet)

 måste tas omhand av båtägaren. Absorbtionsdukar och liknande som

används till att suga upp spill slängs i behållare för farligt avfall. Större

läckage tas omhand av Räddningstjänsten alternativt Kustbevakningen

beroende på om det är på kommunalt eller statligt vatten (statligt vatten

sköts av Kustbevakningen medan kommunalt vatten sköts av

Räddningstjänsten).

Checklista över åtgärder som krävs inom verksamheten

1. Lösning för miljöanpassad båtbottentvättning i framtiden

2. Ta fram ett egenkontrollprogram

3. Ta fram riktlinjer till hamnens båtägare

MIL.2013.3754

5(5)

Uppföljning

Anmärkningarna kommer att följas upp. Detta sker lämpligast genom att

verksamheten själva informerar tillsynsmyndigheten om när åtgärder kring

respektive punkt vidtagits. Detta kan ske genom mail, telefon, brev eller

fotografier. På så sätt kan ett uppföljande besök undvikas.

Anmärkningar 2-3 bedöms kunna genomföras relativt omgående och

undertecknad vill därmed ha en rapportering om dessa

senast den 31 december

2013

.

En rapportering om hur arbetet med båtbottentvättningen fortlöper ska inkomma

Bygg- och miljökontoret senast ett år från tillsynsbesöket, det vill säga

senast den

18 september 2014

.

Avgift för tillsyn

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsyn enligt taxa som

fastställts av kommunfullmäktige. Enligt taxan är avgiften 880 kr per timme och

avgift tas ut med 440 kr per påbörjad halv timmes handläggningstid. Arbetstiden

för ärendet har varit 3 timmar och 55 minuter (se bifogat fakturaunderlag) vilket

ger en avgift på 3 520 kr. Genom denna skrivelse ges ni möjlighet att yttra er över

avgiften,

senast två veckor efter att ni mottagit skrivelsen. Därefter skrivs ett

beslut som går att överklaga.

Information

För mer information om miljö kopplat till båtlivet, besök Värmdö kommuns

hemsida och fliken Båtliv under Invånare – “Bygga, bo och miljö”.

Vid eventuella frågor, funderingar eller synpunkter går det givetvis bra att

kontakta undertecknad, enklast via e-post.

BYGG OCH MILJÖKONTORET

Stina Lindfors

Miljöinspektör