ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTENFÖRSÖRJNING INGARÖ – LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

GEMENSAMHETSANLÄGGNING ga:3

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.   Bakgrund och syfte

2.   Lagar, författningar och föreskrifter

3.   Den gemensamma anläggningen

4.   Fastighetsägare

5.   Leverans av vatten

6.   Vattenmätare

7.   Avstängning när ingen är hemma

8.   Egen brunn

9.   Avgifter

10. Ägarbyte

11. Övriga bestämmelser

 

 

1. Bakgrund och syfte

Vid anläggningsförrättning 1987-06-24 inrättades gemensamhetsanläggning för vattenförsörjning inom byggnadsplan över Ingarö – Långvik. Sammanlagt deltar 269 fastigheter med rätt att ta ut vatten och skyldighet att bekosta drift, skötsel och underhåll.

Ingarö – Långvik Samfällighetsförening (nedan kallad Samfälligheten) förvaltar gemensamhetsanläggningen i enlighet med Samfällighetens stadgar och enligt gällande lagar och föreskrifter.

Samfälligheten delegerar löpande förvaltning, drift och skötsel till vald styrelse (nedan kallad Styrelsen).

Styrelsen anlitar entreprenör för drift och underhåll av vattenanläggningen.

De här redovisade bestämmelserna har syftet att tydliggöra vad som gäller för

gemensamhetsanläggningen ga:3 och de enskilda fastighetsägarna.

 

2.  Lagar, författningar och föreskrifter

För förvaltning av den gemensamma vattenanläggningen Ingarö – Långvik g:a 3 gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter SFS 1973:1150.

 

För drift och skötsel av vattenanläggningen gäller Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2011:3.

 

 

 

 

3.  Den gemensamma anläggningen

Den gemensamma vattenanläggningen består av borrhål, reservoarer och pump-stationer med tillhörande ledningsnät samt andra anordningar som behövs för att tillgodose anläggningens ändamål.

Den gemensamma vattenanläggningen sträcker sig fram till och med avstängningsventil för respektive fastighet. Ventilen är placerad i mark vid huvudledning.

Samfälligheten svarar för drift, skötsel, underhåll och förnyelse av vattenanläggningen.

 

4. Fastighetsägare

Fastighetsägarens installation sträcker sig fram till avstängningsventil i mark vid huvudledning. Avstängningsventilen skall alltid vara åtkomlig för manövrering

och ventilbetäckningen får under inga omständigheter täckas över med jord, sand eller liknande.

Fastighetsägare som gör väsentliga ombyggnader, som kan påverka den gemensamma anläggningen, ska anmäla det till Styrelsen.

Ny inkoppling av fastighets installation till den gemensamma anläggningen ska ske efter anmälan och samråd med Styrelsen

Fastighetsägaren svarar för att installationen anordnas och utförs så att den uppfyller krav enligt lag eller med stöd av i lag meddelade föreskrifter.

 

5. Leverans av vatten

Samfälligheten levererar vatten enligt livsmedelsverkets krav på dricksvatten för normal hushållsanvändning. Vid oförutsägbara händelser kan Samfälligheten inte alltid garantera visst vattentryck eller viss vattenmängd.

Styrelsen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när Styrelsen finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ombyggnad, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör den gemensamma anläggningen. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt Styrelsens anvisningar.

Vid ett planlagt leveransbrott lämnar Styrelsen på lämpligt sätt meddelande om detta.

Generellt gäller att det inte är tillåtet att fylla pooler, bevattna trädgård med vattenslang, sprinkler eller annan jämförbar stor vattenförbrukning.

 

6. Vattenmätare

Varje fastighetsägares vattenförbrukning fastställs genom mätning. Avläsning rapporteras en gång per år efter uppmaning från Styrelsen.  Om vattenmätaren inte läses av debiterar Styrelsen efter uppskattad förbrukning.

Vattenmätaren ska monteras frostfritt på ett åtkomligt ställe.

 

 

 

 

Vattenmätare har begränsad livslängd och kommer succesivt att bytas ut.

Samfälligheten bekostar mätaren och fastighetsägaren bekostar anordningar som behövs för sammankoppling med installationen i övrigt.

Samfälligheten anlitar entreprenör som skall ges möjlighet att kontrollera och vid behov byta ut befintlig mätare samt ta vattenprov.

Entreprenören avtalar tid med fastighetsägaren innan besöket och i samband med besöket kontrolleras avstängningsventilers funktion och ventilens markeringsskylt.

 

 

7. Avstängning när ingen är hemma

När man lämnar huset för en längre period skall vattnet stängas av och när vattnet släpps på igen skall man låta vatten rinna under några minuter för att spola ur ledningen till huset.

 

8. Egen brunn

Fastighet med egen brunn och tillhörande ledningsnät får under inga omständigheter ha ledningsförbindelse med Samfällighetens vattenledningar.

 

9. Avgifter

Fastighetsägarens avgiftsskyldighet för konsumerat vatten regleras i taxa, som årligen fastställs på Samfällighetens årsmöte.

Har fastighetsägare försummat att betala avgiften eller i övrigt väsentligt försummat sina skyldigheter, enligt dessa bestämmelser, har samfälligheten rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängningen kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.

 

10. Ägarbyte

Fastighetsägaren ska underrätta Styrelsen när fastigheten övergår till ny ägare och uppge den nye ägarens personuppgifter och tillträdesdag. Vattenmätaren skall även läsas av och avlästa värden skickas till Styrelsen.

 

11. Övriga bestämmelser

Den gemensamma dricksvattenanläggningen ska brukas så att det inte uppkommer olägenhet för Samfälligheten och att det inte uppstår svårigheter för Samfälligheten att uppfylla kraven ur miljö och hälsoskyddssynpunkt. Fastighetsägare ansvarar för att fastighetens vatteninstallation anordnas och utförs så att den uppfyller kraven enligt gällande lagar och föreskrifter.